Bizleri Sosyal Medya Hesaplarımızdan Takip Edebilirsiniz.Sizlere Daha İyi Hizmet Vermek Bizim Gayemizdir.

Kurye Gönderilerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar !

-Ekstra semtlere yapılacak kurye gönderilerinde süreler semte göre artış göstermektedir.
-Kuryenin sipariş alımı esnasında bekletilmesi gönderinizin zamanında teslim edilmesini geciktirmektedir. Bu sebeple gönderilecek şeyin (zarf,dosya,paket vs) paketlenmiş ve hazır bir halde iken kurye talebinde bulununuz.
-Gönderilecek şeyin uygun bir zarf veya poşete ağzı kapatılarak konulması ve üzerine gideceği adres, telefon ve teslim alacak kişi bilgilerinin yazılı olmasına dikkat edilmelidir. Eksik teslimat bilgisi yanlış adrese teslimata sebebiyet verebilir.
-Yağmurlu havalarda gönderilecek şeylerin poşetlenerek kuryeye teslim edilmesi gerekmektedir.

Kargo işletmeciliği ile ilgili mevzuat var mıdır?

Kargo işletmeciliği, lojistik hukuku ile ilgilidir. 4295 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun 9 maddesi şu şekildedir.  “Nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği yapanlar, eşyayı teslim aldığı andan teslim edinceye kadar, eşyanın tamamı ve kısmen kaybından ve vuku bulacak hasarından, korunması ve taşınmasından, güvenliği ve düzenliliğini sağlamaktan, çevre kirliliğini önleme ve insan sağlığını koruma konusundaki kurallara uymaktan sorumludur.” Karayolu Taşıma Kanunu’nun yanı sıra Karayolu Taşıma Yönetmeliği de kargo işletmeciliği ile ilgili doğrudan ilgilidir. Ayrıca, PTT kargo hizmeti için  PTT Kargo ve Kurye Gönderileri Hakkında Yönetmelik de mevcuttur.

Kargo gönderimi sırasında göndericinin dikkat etmesi gerekenler nedir?

Gönderici, gönderisini kargoya teslim ettiğinde düzenlenen taşıma irsaliyesine gönderinin cins, miktar, özellik yönünden ayrıntılı bir şekilde yazılmasını istemelidir. Kargonun kaybolması ya da yanlış kişiye teslimi halinde düzenlenen taşıma irsaliyesi ispat için önem arzedecektir.

Alıcının kargoyu teslim alırken dikkat etmesi gerekenler nedir?

Alıcı gönderisini teslim alırken şüpheli bir hal sezerse bu durumda itirazi kayıt ile durumu tutanak altına aldırmalı ve kargonun içindeki gönderinin ayrıntılı tespiti yapılmalıdır. Bu durum tespit edilirken ayrıca tanık da bulundurulmalıdır. İtirazsız olarak kabul edilen gönderilerle ilgili olarak daha sonradan hak talebinde bulunmak ve söz konusu durumdan kargo işletmesini sorumlu tutmak güçleşecektir. Bu sebeple alıcı gönderinin alınması özellikle kendisi için önem arz eden gönderilerin teslimi sırasında dikkatli olmalı ve kontrolünü yapmalıdır.

Kargonun yanlış kişiye teslimi, kaybolması ya da hasara uğraması halinde başvurulacak idari yollar nelerdir?

Kargo işletmeciliği, idari olarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın denetimine tabidir. Bu sebeple ilgililer bakanlığa kargo işletmeciliği hususunda şikayetlerini bildirebilirler. Bakanlığın denetimi neticesinde idari para cezası ve uyarma cezası söz konusudur. Uyarma cezaları belirli bir puana ulaşınca kargo işletmesinin yetki belgesinin iptali dahi söz konusu olacaktır.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 42/10 hükmü şu şekildedir. “Eşya ve kargo taşımacılığı alanında yetki belgesi sahibi olanlar, eşya ve kargoları teslim aldıkları andan teslim edinceye kadar, eşyanın ve kargonun tamamen veya kısmen kaybından, zayiinden, hasara uğramasından, çalınmasından, güvenliğini sağlamaktan, teslim alınan şeklini muhafaza etmekten, korunması ve taşınmasından sorumludurlar.”Yine aynı yönetmeliğin 76/m hükmü uyarınca “42 nci maddesinin onuncu fıkrasına aykırı hareket edenlere, zarar görenin tazmin hakkı saklı kalmak üzere, 10 uyarma,”  şeklindedir. Özetleyecek olursak kargo işletmesi yükümlülüğünü yerine getirmezse 10 uyarma alacaktır. Peki bu uyarmanın nedir sorusu akla gelecektir. İlgili yönetmeliğin 78/7 maddesince 50 uyarmaya ulaşılınca yetki belgesinin iptali söz konusu olacaktır. Yani kargo işletmesinin yetki belgesi iptal edilecek ve ve artık kargo hizmeti veremeyecektir. Yani uyarma belli bir puana ulaşınca yaptırımı ağır olmaktadır. Bunun yanı sıra kargo işletmesine idari para cezası verilmesi de söz konusu olacaktır.

Kargo işletmesini idareye nasıl şikayet ederim?

Kargo işletmesi ile ilgili şikayetler doğrudan dilekçe ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na yapılabileceği daha pratik olması bakımından BİMER’e deyapılabilir.

Kargonun yanlış kişiye teslimi, kaybolması ya da hasara uğraması halinde başvurulacak adli yollar nelerdir?

Kargo işletmesinin fiilleri dolayısıyla zarara uğrayanların tazminat hakları için dava açmaları zararlarının tazminini talep edebilirler. Bu konuda önemli husus dava zamanaşımının ne olduğudur. Bu konuda Karayolları Taşıma Kanunu ve  Yönetmelikte bir hüküm bulunmamaktadır. Tüketiciye sağlanan bir hizmet söz konusu olduğundan bu durumda Tüketici Kanunu’nun 16 maddesindeki 2 yıllık zamanaşımı süresinin burada da söz konusu olduğu kanısındayım.

Yorumlara Kapatılmıştır